Условия за ползване

Общи условия

I. Предмет
Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между ЖОЕЛ СТИЛ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www.elizabethgeorge.bg , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.
II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1.    Наименование: ЖОЕЛ СТИЛ ЕООД, ЕИК 115895591
2.    Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223
3.    Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223
4.    Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223, тел.: 0888421230, електронна поща: info@elizabethgeorge.bg
5.    Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6.    Надзорни органи :
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейлcpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
7.    Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115895591.
III. Общи Разпоредби
Чл. 3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.
IV. Характеристики на Услугата
Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(6) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
(7) Доставчикът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието в уеб сайта, чрез избор на функционални бутони / иконки обозначаващите съответните езици в горната част на Интернет страницата.
Доставчикът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет страницата. В случай, че при избор за смяна на езика разглежданата до момента страница от Ползвателя не е налична на избрания език, Ползвателят ще бъде препратен към начална страница на Интернет страницата за избрания от него език.
(8) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува, разпространява поместеното.
Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Интернет страницата става след одобрение от Доставчика.
V. Права върху интелектуална собственост
Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.
VI. Други Условия
Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).
Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 12. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 23.5.2018г.
Чл. 13. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Политика за личните данни

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЖОЕЛ СТИЛ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www.elizabethgeorge.bg , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: Наименование: ЖОЕЛ СТИЛ ЕООД, ЕИК 115895591
2. Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223
3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223
4. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223, тел.: 0888421230, електронна поща: info@elizabethgeorge.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg 
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115895591.
III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://elizabethgeorge.bg/политика-за-бисквитките , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://elizabethgeorge.bg/условия-за-ползване .
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@elizabethgeorge.bg; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр.Пловдив, бул.”6-ти септември” 223.

Условия за доставка от Elizabeth George Bags

 

В момента продуктите на Elizabeth George Bags се доставят само на територията на България, чрез куриерските услуги на Еконт Експрес.

 

Цена на доставка: 6 лева, до адрес или до офис на Еконт Експрес.

 

Безплатна доставка при поръчки на стойност над 100 лева.

 

Свържете се с нас на info@elizabethgeorge.euако се намирате в чужбина и проявявате интерес към нашите продукти.

 

Всички поръчки, направени до 15:30, се обработват и изпращат в същия ден.

 

Времето за доставка е на следващия работен ден, според официалния график на куриера.

 

Поръчки направени в петък, се доставят в събота /за по-големите населени места; изпратени до офис на куриера; с изрично допълнително и предварително предписание от страна на клиента, като същия заплаща допълнителната такса за съботна доставка/ и понеделник /за по-малките населени места/, изключение правят онези, които са адресирани до офис на Еконт - на следващия работен ден.

 

Ако желаете поръчката ви да бъде доставена в различно от посоченото по-горе време, моля ни пишете на info@elizabethgeorge.eu или ни се обадете на +359877405052.

 

Поръчки, получени без коректни данни на купувача или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени!

 

Имате право да върнете или замените своята закупена стока в 14-дневен срок от дата на получването й (Виж по-долу чл. 50 ал.2 от Закона защита на потребителя).

 

/Чл. 50. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., доп., бр. 27 от 2013 г., изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

.....

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

/

Ако желаете да замените закупен артикул и има крайна разлика в цените, можете да пожелаете да ви бъде генериран ваучер или възстановена сумата.

 

И в двата случая на връщане или замяна е необходимо да ни изпратите уведомление в писмена форма - мейл! (Виж по-долу чл. 52 ал.3 от Закона защита на потребителя).

 

/ Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50. 

 

 (3) Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50

 

 

Как да върнем или заменим закупена стока и какво е нужно да спазим

 

Когато връщането на закупена стока не е свързано с рекламация, а причина от друго естество е необходимо:

 

(1) Здължително да ни пишете на info@elizabethgeorge.euили да ни се обадитена +359877405052., но задължително трябва да има писмена форма на отказ считано чл.52 ал.3 от ЗЗП

 

(2) Закупената от вас стока да е със запазен първоначален търговски вид, запазена опаковка и етикети.

 

(3) Да НЕ са налице повреди, причинени от неправилна употреба (стоката не е скъсана, надраскана, с очевидни износвания).

 

- Транспортните разходи по връщане и обратно изпращане на стоката са за сметка на клиента, както и таксите по обратния паричен запис. Купувачътима правото да избира сам транспортния доставчик. При спазване на горе посочените условия, клиентът може да върне единствено закупения от него артикул до адреса посочен по-долу.

 

- Адрес за връщане на закупена стока: Пловдив, бул. Васил Априлов 2

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ е да се сложи опция ПРЕГЛЕД на пратка при връщането й. Срокът за връщане и изплащане на наложения платеж, зависи пряко от условията на куриерската фирма избрана от Купувача.

 

Разходите за върнатите продукти се поемат от Купувача, а възстановяването на стойността на продукта се извършва до 3 работни дни от връщането. Ако поръчката е заплатена чрез карта онлайн сумата ще бъде възстановена на същата карта, с която е заплатена. Ако продуктът е заплатен с наложен платеж на куриер при доставката на поръчката, то сумата ще бъде възстановена с паричен превод.

 

Ако плащането е извършено чрез системата на PayPal, Купувачът ще получи обратно сумата чрез PayPal. При поръчка чрез PayPal всички такси са за сметка на Продавачът, при връщане на закупена стока същите такси биват удържани от върнатата сума. Клиентът получава сума минус таксите съобразени ценообразуването на системата на PayPal. /изчисляването на такси PayPal се извършва автоматично от системата на PayPal, Търговецът няма отношение към тяхното сформиране или промяна!/

 

Имате право да направите рекламация в случай на:

 

- производствени дефекти на стоката (открити при получаване на продукт(и) или до 14-дневен срок при спазени горепосочените условия за връщане)

- несъответствие с обявения/поръчан размер

 

Разходите по доставката ще бъдат поети от Търговеца. За направата на рекламация Клиентът се задължава предварително да уведоми в писмен вид Търговеца (до info@elizabethgeorge.eu) като приложи снимков материал, където е посочен ясно дефекта или в случаите на погрешно изпратен размер от Търговеца - като се посочва и номера на поръчката, където е виден и точен желаният от Клиента размер.

 

* Ние не носим отговорност в случай на повреда на стоката от страна на транспортната компания, но сме насреща със съдействие за разрешаване на проблема.

Свържете се с нас

Пловдив, ул. Св. Иван Рилски 24

+359 87 740 50 52

  • instagram
  • facebook